Anbi

ANBI
Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam en adres

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Post adres:            Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Bezoekadres:        Zeeweg 26, 2051 EC Overveen

RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden/fiscaal nummer

8167.63.793

Samenstelling bestuur

De heer J.D. Speelman Voorzitter
De heer drs. H.P.G. de Boer Secretaris
De heer J.M. Post Penningmeester
De heer G.D. IJspeert Lid
Mevr. drs. G.E.T. van Bellen Lid
   

Doelstelling

Stichting De Eerebegraafplaats heeft tot doel de instandhouding van de begraafplaats en het monument in de duinen onder Bloemendaal ter ere van de nagedachtenis aan allen, die tijdens de Duitse bezetting in het binnenlands verzet hun leven hebben geofferd. De stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige en oirbare middelen, welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Beheer Eerebegraafplaats
De jaarlijks terugkerende beheerstaken omvatten in het bijzonder het reguliere onderhoud en de taken die zijn opgedragen aan de beheerder: het dagelijks openen en sluiten van de Eerebegraafplaats en het hijsen en strijken van de Nederlandse vlag. Daarnaast worden herdenkingen en asverstrooiingen gecoordineerd.
Ondersteuning bij de beheerstaken vindt plaats door Stichting 1940-1945.

Ontwikkelingen op de Eerebegraafplaats
De toenemende belangstelling voor de Eerebegraafplaats als gedenkplaats en monument is een ontwikkeling die vraagt om aanvullende voorzieningen op het gebied van voorlichting. Om dat te bereiken is de afgelopen jaren een gratis app ontwikkeld en een rolodex geplaatst waarin de biografieen zijn te vinden van alle personen die op de Eerebegraafplaats begraven zijn.

Fondsenwerving
Het huidige vermogen moet in stand worden gehouden, omdat met de opbrengsten hiervan het beheer en onderhoud van de Eerebegraafplaats op lange termijn moet worden bekostigd. Voor verder ontwikkeling van voorlichting en informatievoorziening op de Eerebegraafplaats zullen fondsen moeten worden geworven.

Financiële verantwoording

Bekijk hier de jaarrekening 2019 evenals de beoordelingsverklaring