ANBI
Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2014 dient elke ANBI op voorschrift van de Belastingdienst op een internetsite de volgende gegevens te publiceren: naam, contactgegevens, RSIN of fiscaal nummer, bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden, doelstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.
Onderstaand treft u deze gegevens aan.

Naam en adres

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Post adres:            Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Bezoekadres:        Zeeweg 26, 2051 EC Overveen

RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden/fiscaal nummer

8167.63.793

Samenstelling bestuur

Drs. P.J. van der Ham Voorzitter a.i.
Drs. H.P.G. de Boer Secretaris
Mevrouw G.T. Vinkenburg-Bos Penningmeester
Ing. A.A. van Nieuwenhuijzen Lid
Mr. K.P. Huisman
Lid
Mr. A.A. Lycklama à Nijeholt
Lid
Drs. J.W. Reerds MBA
Lid
De heer J.M. Post Lid

Doelstelling

Stichting De Eerebegraafplaats heeft tot doel de instandhouding van de begraafplaats en het monument in de duinen onder Bloemendaal ter ere van de nagedachtenis aan allen, die tijdens de Duitse bezetting in het binnenlands verzet hun leven hebben geofferd. De stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige en oirbare middelen, welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Beheer Eerebegraafplaats
De jaarlijks terugkerende beheerstaken omvatten in het bijzonder het reguliere onderhoud en de taken welke zijn opgedragen aan de beheerder.
De beheerstaken bestaan uit:

  • Onderhoud van beplanting, toegangsweg en parkeerterrein door een hoveniersbedrijf en aannemer
  • Jaarlijks onderhoud van de grafzerken
  • Onderhoud schilderwerk en bestrating
  • Dagelijks openen en afsluiten van de Eerebegraafplaats door de beheerder. Tevens heeft de beheerder als taak het dagelijks hijsen en strijken van de Nederlandse vlag
  • Coördinatie van plaatsvindende herdenkingen
  • Coördinatie van asverstrooiingen.

Ondersteuning bij de beheerstaken vindt plaats door Stichting 1940-1945.

Expositie
De al langer bestaande wens om een expositie te realiseren wordt gezien de verandering bij de bezoekerspopulatie steeds actueler. Deze toenemende belangstelling voor de Eerebegraafplaats als gedenkplaats en monument is een ontwikkeling die vraagt om aanvullende voorzieningen op het gebied van voorlichting. Wezenlijk begrip bij jongeren van de betekenis van de Eerebegraafplaats is naar de mening van het bestuur eerst dan te bereiken wanneer een bezoek aan de Eerebegraafplaats kan worden gecombineerd met voorlichting over de gebeurtenissen in de duinen bij Bloemendaal die hebben geleid tot de inrichting van de Eerebegraafplaats.

Fondsenwerving
Het huidige vermogen moet in stand worden gehouden, omdat met de opbrengsten hiervan het beheer en onderhoud van de Eerebegraafplaats op lange termijn moet worden bekostigd. Er zal een plan moeten worden ontwikkeld voor de financiering van de realisatie van de expositie. Hierbij wordt gedacht aan fondsenwerving.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden ten behoeve van  Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.
De directeur en beheerder van Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal zijn in dienst van Stichting 1940-1945 en krijgen conform het ARAR een salaris uitbetaald.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het afgelopen jaar werden de gebruikelijke onderhoudsactiviteiten verricht.
De Eerebegraafplaats werd evenals voorgaande jaren door vele belangstellenden bezocht, in het bijzonder tijdens en rond de herdenkingsdagen in mei. Stichting Nationale Herdenking Bloemendaal organiseerde op 4 mei zoals gebruikelijk de “stille tocht”, waaraan door enkele duizenden personen werd deelgenomen.
Op de ochtend van 4 mei 2013 werden kransen gelegd door de burgemeesters van de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Heemstede en Haarlem en door een vertegenwoordiger van Stichting 1940-1945.
Op 10 mei organiseerde Stichting 1940-1945 op verzoek van de voormalige Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen de jaarlijkse herdenking op de Eerebegraafplaats.
Op 5 februari vond de herdenking plaats van de zogenoemde Paroolgroep.

Gedurende het jaar kregen kinderen van een groot aantal onderwijsinstellingen een rondleiding op de Eerebegraafplaats, dikwijls na voorlichting op de diverse scholen in klassikaal verband. De rondleidingen werden gegeven door vrijwilligers, veelal bestuursleden van Stichting Nationale Herdenking Bloemendaal.

In 2013 bleek opnieuw dat de aanwezigheid van de beheerder, die bij de begraafplaats woont en daar is gedetacheerd vanuit Stichting 1940-1945, vandalisme voorkomt.
De politie surveilleert regelmatig, hetgeen eveneens preventief werkt ter voorkoming van vandalisme en ongewenst gedrag.

Het bestuur van de Eerebegraafplaats onderzoekt sinds enige tijd de mogelijkheid om een expositie in te richten. Financiering zal extern gezocht moeten worden.

Financiële verantwoording

Bekijk hier de jaarrekening 2015